Den gamle kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

§5

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – samt om nedsættelse af
kister eller aske urner i såvel nye som eksisterende gravsteder sker til kirkegårdens kontor.
Henvendelse om nedsættelse af kister skal ske senest tre hverdage før handlingen, bisættelse to dage
før og umenedsættelse senest dagen før handlingen.
Det er kun personalet på kirkegårdskontoret, der kan udpege ledige gravsteder til de efterladte. De
efterladte skal henvende sig på kirkegårdskontoret for at underskrive en kontrakt på det valgte
gravsted.

§6
 1. I forbindelse med udlæggelse af et gravsted til begravelse eller umenedsættelse udfærdiger
  kirkegårdslederen et gravstedsbrev i et originaleksemplar med en kopi. Originaleksemplaret
  udleveres til indehaveren af gravstedsretten eller dennes befuldmægtigede. Kirkegårdskontoret
  opbevarer kopien.
 2. Ved senere begravelser eller umenedsættelser i gravstedet udfærdiges et nyt gravstedsbrev med
  kopi, som afløser de tidligere.
§7
 1. Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekomme s til begravelse eller umenedsættelse
  af en person som:a. ved sin død havde bopæl i sognene, og var medlem af folkekirken,b. havde ægtefælle/registreret partner, forældre eller børn begravet på kirkegården,c. på særlig måde har været tilknyttet sognene, ellerd. ved sin død havde bopæl i sognene og ikke var medlem af folkekirken, såfremt der
  ikke i kommunen er en kommunal kirkegård for de trossamfund, den afdøde tilhørte.
 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse.
 3. Uanset der i øvrigt i medfør af bestemmelserne i nærværende vedtægts afsnit D, skal erlægges
  betaling for erhvervelse af gravstedsret, skal der altid være adgang til at erhverve en sådan ret uden vederlag til begravelse af ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1 punkt a-d.
 4. Når der udlægge s gravplads til en gift person/registreret partner, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle/registrerede partner umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Retten til gravpladsen bevares, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl. Herfra er dog undtaget gravpladser i askefællesgraven.
 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 6 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.
 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb kan normalt imødekommes, medmindre en godkendt reguleringsplan er til hinder for dette. Såfremt gravstedet har været ryddet på grund af misligholdelse, kan gravstedet kun generhverves mod betaling af renholdelsen for det antal år gravstedet har været ryddet, og renholdelsen skaloverdrages til kirkegården mod den vedtægtsmæssige betaling.
 7. Der kan erhverves ret til et bestemt gravsted, inden begravelse skal finde sted. Erhvervelse af gravstedsret uden brug af gravstedet kan kun finde sted, såfremt gravstedets renholdelse overdrages kirkegården.
 8. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten på en gang for et åremål, der overstiger en fredningsperiode kan kun ske på betingelse af, at gravstedets renholdelse for hele perioden sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse er godkendt af stiftsøvrigheden eller fremgår af nærværende vedtægts takstbilag. Ønske om erhvervelse eller fornyelse af
  gravstedsret for et åremål, der overstiger 25 år, vil normalt ikke kunne opfyldes.
§8

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten for samtlige
gravpladser altid forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende
brugsperiode. Gravstedsretten til et udløbet gravsted kan ikke fornys for en kortere periode end 5 år.

§9

Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

§10

Brugsretten til et gravsted kan kun overdrage s ved en skriftlig henvendelse til kirkegårdens kontor.
Overdragelsen skal noteres på gravstedsbrevet og dettes kopi.

§11
 1. Når gravstedsretten udløber, fremsender kirkegårdskontoret et hjemfaldsbrev, hvorefter
  indehaveren af brugsretten retter henvendelse til kirkegårdens kontor.
 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdslederen skriftlig påmindelse om fornyelsen tili ndehaveren af brugsretten, såfremt adressen er kendt.
 3. Medfører dette ikke fremsættelse om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå tilfalder kirkegården.
 4. Gravstedet kan tidligst sløjfes på årsdagen for fredningstidens udløb.
 5. Indehaveren af gravstedsretten kan dog inden 2 uger efter brugsrettens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder, når eventuelle fundamenter samtidig fjernes og gravstedet afleveres i planeret stand. Indehaveren af gravstedsretten skal orienteres herom.
 6. Ønskes et gravsted, der er erhvervet for mere end den nødvendige fredningsperiode, og hvis renholdelse er sikret ved indbetaling i kirkens midler, sløjfet før aftalens udløb, kan dette ske, såfremt der er enighed blandt alle til gravstedet berettigede. Der vil ikke blive tilbagebetalt nogen del af det tidligere beløb, som efter gravstedets sløjfning er frit.

 

Nedlæggelse og regulering

§12

Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger
fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller umenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

§13

Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændringer af bestående gravstedsanlæg i øvrigt, kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller umenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

 

Gravstedernes indhegning

§14
 1. Gravstederne må ikke uden kirkegårdslederens samtykke hegnes med andet end levende hegn.
  Undtagelse kan kun gøres såfremt særlige forhold taler derfor.
 2. Alle hække plantes, vedligeholdes og klippes ved kirkegårdens foranstaltning og er dennes ejendom.
 3. Gravstedsindhegninger af træ, jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt vedlige af ejeren af gravstedsretten.
 4. Gravgitre og lignende, som ikke i medfør af lovens kapitel IVer registreret som
  bevaringsværdige, kan, hvis de anses for skæmmende eller upassende efter menighedsrådets beslutning og prostiudvalgets godkendelse, forlanges fjernet fra kirkegården.

 

Gravstedernes Beplantning

§15
 1. Hvis beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan kirkegårdslederen forlange dem beskåret eller fjernet.
 2. Bestående ældre beplantninger, herunder træer som er af skønhedsværdi for kirkegården som helhed, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem beplantningen er bekostet.

 

Gravminder

§16
 1. Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet opstilling med gravmindernes forside mod øst.
 2. Kirkegårdslederen påser, at gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende, ikke anbringes. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan der, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan indanke s for kirkeministeriet gennem stiftsøvrigheden.
 3. Gravminder, indgangspartier og gravgitre skal altid fremtræde i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand.
 4. Fundamenter til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i eller udføre andet arbejde på et tilstødende gravsted. Større gravminder skal funderes efter kirkegårdslederens anvisning.
 5. Kirkegårdsudvalget må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der efter at gravstedets fredningstid er udløbet og gravstedet ikke yderligere ønskes fornyet, er registreret i henhold til lov nr. 268 af 22. maj 1986 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde kapitel IV. Kirkegårdsudvalget sørger for, at de tidligere indehavere af gravstedsretten såvidt muligt gøres bekendt med registreringen.
 6. På kirkegårdslederens anmodning har indehaverne af gravstedsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder og gravgitre.
 7. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler kirkegårdsudvalget.
 8. Gravminder, der tydeligt identificerer tilhørsforhold, der kan virke stødende på andre, må ikke anbringes på grav stederne, herunder billeder af afdøde, der er større end max. 6×8 cm.
 9. Opsætning af bænke skal godkendes af kirkegårdslederen.
  Gravstedernes Vedligeholdelse.
§17
 1. Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige og forsvarlige ren- og vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for at bestemmelserne i denne vedtægt overholdes.
 2. Det påhviler kirkegårdslederen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården ren- og vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.
 3. Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til ren- og vedligeholdelse,
  skal kirkegårdslederen skriftligt tilbyde, at kirkegården overtager renholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.
 4. Hvis renholdelsen ikke overlades til kirkegården eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, pålægger kirkegårdsledelsen skriftligt indehaveren af brugsretten at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.
 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets renholdelse, meddeler kirkegårdslederen ved et brev til indehaveren af brugsretten, at gravstedet ryddes som anlagt gravsted. Gravminder opbevares indtil brugsperiodens udløb efter kirkegårdsudvalgets nærmere anvisninger. Gravpladserne må ikke på ny anvendes til begravelse før fredningstiden for den sidste begravelse er udløbet. Ryddede gravsteder sløjfes uden yderligere meddelelser, når fredningstiden er udløbet, uanset gravstedet er erhvervet for længere tidsrum.
§18

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget afnaturbegivenheder, hærværk, tyveri eller vold.

§19
 1. Kirkegården ren- og vedligeholder gravsteder samt grandækker og tilplanter gravsteder med forårs- og sommerblomster m.v. mod betaling efter reglerne i afsnit D. Kirkegården udfører tillige andre opgaver som anlæg af gravsteder efter regning.
 2. Pligten til ren- og vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages kirkegården mod indbetaling til
  kirkens kapitaler en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for ren og vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.
 3. Engangsbeløb for længere perioder fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.
 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders ren- og vedligeholdelse, mod at oppebære eller forvalte renter og hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.
 5. 5. På gravsteder med plade i græsset må der kun sættes blomster i de dertil nedsatte vaser. Kranse og puder må kun lægges uden for græsslåningsperioden.
 6. I Kendt umefællesgrav samt Paradishaven og Ærtelunden gælder samme regler som i punkt 5.

 

Særlige bestemmelser for kistegrave

§20

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 25 år.

§21
 1. En gravplads for en voksen skal være 1.25 x 2.5 meter.
 2. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 meter jord over kistelåget.
 3. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkegårdslederens samtykke nedsættes i en
  allerede benyttet grav, eller i særlige afdelinger på kirkegården. Gravstederne må ikke være mindre end 1 x 0.5 meter.
§22
 1. Anvendes jern-, zink- eller egetræskister, eller kister af et andet langsom nedbrydeligt materiale, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum til mindst det dobbelte af fredningstiden for en normal kiste. Afgørelsen heraf træffes af kirkegårdslederen. Hvor forholdene taler derfor, kan sådanne kister begraves i dobbelt dybde (2.4 meter) med en normal fredningsperiode.
 2. Murede og støbte grave, såvel underjordiske gravkamre som mausoleer, kan kun tillades opført med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.
 3. Kister, der er helt eller delvis forarbejdet af plast eller andre kunststoffer, må ikke benyttes til begravelse.
§23

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra stiftsøvrigheden.

Særlige bestemmelser for urnegrave

§24

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal ligge urørt – er for en urnegrav 10 år.

§25
 1. Et urnegravsted skal være 0.6 x 0.6 meter.
 2. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0.5 meter jord over urnen.
 3.  Askeurner kan nedsættes i almindelige kistegravsteder, uanset der tidligere er nedsat kister heri.
 4. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørt i hele fredningsperioden, også ved senere
  begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet. Urnens placering skal angives i kirkegårdens protokol.
 5. Anbringelsesstedet for urner nedsat i en anonym askefællesgrav vil ikke blive oplyst, ogpårørende kan ikke deltage i urnenedsættelsen.
§26

Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af kirkegårdsudvalget, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale, og en forhøjelse af taksten i forhold hertil. Urner af plast må ikke anvendes.

§27

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra
kirkegårdslederen efter de derom gældende bestemmelser.

§28

Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller umebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget og stiftsøvrigheden.

§29
 1. Begravelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle hverdage, dog ikke påskelørdag, pinselørdag, grundlovsdag, l.maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag.
  Begravelser kan ikke finde sted på søn- og helligdage
 2. For benyttelse af kapellet udfærdiger kirkegårdsudvalget en særlig vedtægt.
 3. For ikke-folkekirkemedlemmers benyttelse af kapel og kirkegård udfærdiges en særlig vedtægt